REGULAMIN

Informujemy, że na wszystkie zapytania e-mail odpowiadamy do 24 godzin.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONNARITA


Ul.Chrobrego 4/3, 77-300 CzłuchówNIP ,
REGON KONTO BANKOWE:26 2490 0005 0000 4530 1408 7797

§1Postanowienia ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.monnarita.pl prowadzony jest przez Ewelinę Ławecką, zamieszkałą w Człuchowie przy ulicy Bolesława Chrobrego 4/3, 77-300 Człuchów.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego Monnarita.com, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).Sprzedający zapewnia Konsumentowi stały dostęp do Regulaminu poprzez aktywację zakładki „Regulamin” na stronie Sklepu.

Konsument składający zamówienie i dokonujący zakupu w Sklepie, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia Konsumenta od obowiązujących warunków i zasad zakupów w Sklepie. Konsument potwierdza znajomość Regulaminu w czasie procesu zamawiania.Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem korespondencyjnym: ul.Bolesłąwa Chrobrego 4/3, 77-300 Człuchów lub pod adresem poczty elektronicznej: info.monnarita@gmail.coml lub pod numerem telefonu: 514985295Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto.Informacje na stronie Sklepu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Konsument składając zamówienie w Sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie Sklepu. Cena oraz opis towaru towaru staja się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją producenta.

§2.

Sprzedaż i realizacja zamówień w SklepieZamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.Zamówienia w Sklepie można dokonywać:- telefonicznie – dzwoniąc pod numer 0048 514985295 (koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), w dniach poniedziałek-piątek w godzinach od 8 do 18, oraz w sobotę w godzinach 10-13.- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: info.monnarita@gmail.comTowary oferowane w Sklepie są wykonywane ręcznie dlatego mogą posiadać wady związane z procesem tworzenia, wymiary mogą różnić się od podanych na stronie, produkt bez wad prawnych.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających jego weryfikację oraz weryfikację odbiorcy towaru, w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy towaru oraz adresu e-mail Kupującego i jego telefonu kontaktowego.Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.W celu złożenia zamówienia Konsument powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

Zawarcie umowy z Kupującego następuje z chwilą złożenia zamówienia.Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Konsumenta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.Realizacja zamówienia Konsumenta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Konsumenta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Konsumenta rodzajem dostawy do wskazanego przez Konsumenta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami.

§3

Prawo do odstąpienia od umowy/reklamacjaPrawo do odstąpienia od umowyKonsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawce o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Monnarita, ul.Bolesłąwa Chrobrego 4/3, 77-300 Człuchów, może to także zrobić drogą mailową na adres info.monnarita@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór znajdą Państwo w dziale na dole regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Zwracany towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:– oryginały (kopię) dokumentów zakupu– wypełniony formularz zwrotu.t. Zwracany Towar na koszt kupującego powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:Monnarita, ul.Bolesłąwa Chrobrego 4/3, 77-300 Człuchów, z dopiskiem ‘ZWROT’.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.W przypadku zakupu z darmową opcją wysyłki Sprzedający ma prawo obciążyć Klienta kosztami wysyłki zgodnie z kosztami podanymi na stronie.Produkty przecenione ze względu na wadę nie podlegają możliwości zwrotu.Jeżeli Towar spełnia powyższe wymagania, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi koszt zwracanego produktu.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Reklamacje

Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod info.monnarita@gmail.com lub w formie pisemnej na adres
ul.Chrobrego 4/3, 77-300 Człuchów, tel +48 5149852952.
Wraz ze reklamowanym Towarem należy przesłać:– oryginały (kopię) dokumentów zakupu– wypełniony formularz reklamacji.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Towary prezentowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towary bez wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojeniaKlient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres ul.Chrobrego 4/3, 77-300 CzluchówReklamowany Towar przesyłany do Sprzedawcy powinien być czysty.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.Klient powinien odebrać reklamowany Towar, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, Sprzedawca wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

§4

Sposoby i terminy płatności za produktSprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Paypal.com/pl, Przelewy24.pl , Paylane.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://payu.pl, https://paypal.com/pl, https://przelewy24.pl., https://paylane.plW przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:– imię i nazwisko albo firmę Klienta,– numer Zamówienia.Dane do przelewu:Nr rachunku bankowego Sprzedającego:Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl, PayPal.com/pl lub Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§5

Koszty, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktuDostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:a)Przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa pobraniowa.b)Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Chrobrego 4/3, 77-300 Człuchów od 08:00 do 18:00.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§6

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowychAdministrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawySzczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§7

Postanowienia dotyczące przedsiębiorcówNiniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.Na Kupującym niebędącym Konsumentem spoczywa obowiązek sprawdzenia przesyłki niezwłocznie w ciągu 3 dni od momentu jej otrzymania oraz zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości do 7 dni do Sprzedającego pod rygorem utraty uprawnień do roszczeń.

§8

Postanowienia końcoweŻadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.